Deze voorwaarden gelden voor de website : https://www.bankvergelijker.be/ Laatste update: 30 juni 2023

1. Bankvergelijker

De website bankvergelijker.be geeft informatie over persoonlijke leningen in België en vergelijkt de tarieven van verschillende financiële instellingen. De website is vanaf elke locatie gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computer hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

2. Intellectuele eigendom

De merken, logo’s, tekens en alle inhoud van de website (teksten, beelden, foto’s, geluiden, video’s, enz.) worden beschermd door de wet op het auteursrecht. De gebruiker moet vooraf toestemming vragen aan de website voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhouden. De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt persoonlijke context te gebruiken.  Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is ten strengste verboden.

3. Verantwoordelijkheid

De bronnen van de op de website bankvergelijker.be gepubliceerde informatie worden betrouwbaar geacht, maar de site garandeert niet dat deze vrij zijn van gebreken, fouten of omissies. De verstrekte informatie is louter informatief en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de website bankvergelijker.be niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die zich na publicatie voordoen. Evenmin kan de website verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site. De website bankvergelijker.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer of enig informaticamaterieel van de internetgebruiker kunnen infecteren, ten gevolge van het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van deze site. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of van een niet te voorziene en onoverkomelijke daad van een derde.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Het privacy beleid, met inbegrip van de elementen betreffende cookies, kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres : https://www.bankvergelijker.be/privacybeleid/

5. Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden (AGV) kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres : https://www.bankvergelijker.be/algemene-voorwaarden/ Wij behouden ons het recht voor deze te wijzigen om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Daarom wordt u verzocht de AGV regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

6. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bent u niet gemachtigd om deze website te gebruiken en dient u het gebruik ervan onmiddellijk te staken.